Jak rozliczyć import towarów spoza Unii Europejskiej?

Importem określa się przywóz towarów z krajów państwa trzeciego, a więc państwa nienależącego do Unii Europejskiej. W przypadku przywozu towarów z krajów Unii Europejskiej mówimy o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów lub nabyciu towarów na zasadach obowiązujących dla obrotu krajowego.

 

Miejscem importu jest państwo członkowskie, na którego terenie towary znajdują się w momencie wprowadzenia ich na terytorium Unii Europejskiej. Od powyższej reguły istnieją jednak pewne wyjątki. W sytuacji, w której towary w momencie ich wprowadzenia do UE zostaną objęte procedurami lub przeznaczeniami wymienionymi poniżej, to miejscem importu będzie kraj, w którym przestaną im podlegać.

Procedury i przeznaczenia celne:

  • procedura uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń,
  • procedura odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych,
  • procedura składu celnego,
  • procedura tranzytu, w tym także składowaniem czasowym przed nadaniem przeznaczenia celnego,
  • przeznaczenie – wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego.

Na czym polega opodatkowanie towarów spoza Unii Europejskiej? Jak przebiega procedura? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Opodatkowanie importowanych towarów

Obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje w momencie powstania długu celnego. Wyjątek od tej reguły stanowią towary objęte procedurą celną albo przetwarzania pod kontrolą celną. Obowiązek podatkowy z tytułu tych towarów powstaje z chwilą objęcia ich procedurą.

Podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna, która została powiększona o należne cło. W przypadku towarów objętych dodatkowymi podatkami akcyzowymi, podstawą opodatkowana jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy. Dodatkowo wyróżniamy podstawy opodatkowania dla towarów:

  • objętych procedurą uszlachetniania biernego,
  • objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych oraz procedurą przetwarzania pod kontrolą celną.

Import towarów a rozliczenie VAT

Obowiązek obliczenia i wykazania kwoty w zgłoszeniu celnym spoczywa na importerach towarów. Jeśli agencja celna stwierdzi, że podana przez importera kwota jest nieprawidłowa, wydaje on decyzję z zaproponowaną przez siebie kwotą. O zmianę wysokości podatku może wnioskować także sam podatnik. Obliczoną kwotę podatku za import należy  uiścić w ciągu 10 dni od dnia powiadomienia podatnika przez organ celny.

Dane kontaktowe

World Logic Customs Sp. z o.o.
05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 4
Website: wlcpoland.pl

E-mail: office@wlcpoland.pl
Tel: (22) 738 11 50

NIP PL5342584515
REGON 380729442
KRS 0000739913
PLAEOC440000190162